Dasan Kuzhiyar Don Beniamino

Don
Beniamino
Dasan Kuzhiyar
Presbitero
Vazhichal (India)
02-10-1964
19-03-1999
dasankuzhiyar@gmail.com
Parroco S. Maria in Picenze
Parroco S. Martino in Picenze